Splash

Stone courtesy of Toby Shannon.

TobyAll_600.jpg
Splash.